ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Biuletyn informacji publicznej Informacje rodo Dziennik elektroniczny Facebook Kontakt

Stypendia

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY KORZYSTAJĄ Z RÓŻNYCH FORM STYPENDIALNYCH.

ZOBACZ, CO JEST  W ZASIĘGU TWOICH MOŻLIWOŚCI:

Stypendium Dyrektora ZSB i KU za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
Regulaminpdf 

stypendia zsb i ku

Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego.
Informacjepdf 

stypendium Marszałka Pomorskiego

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania MEN za wybitne osiągnięcia edukacyjne.
Informacja na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/stypendia

stypendium Men dla najlepszych uczniów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia edukacyjne.
Informacje na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/stypendia

stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendia za wyniki w nauce w I półroczu roku szkolnego 2021/2022

Komisja Stypendialna przyznała stypendia za wyniki w nauce w I półroczu roku szkolnego 221/2022 następującym uczniom:

 1. Michał Hetmański- kl. IV a
 2. Magdalena Anikiej- kl. IV a
 3. Monika Trzaszczka- kl. IV a
 4. Gracjan Sędkowski- kl. III c
 5. Kinga Marszałek - kl. III c
 6. Katarzyna Trzaszczka- kl. III a
 7. Hubert Maziejuk- kl. III e
 8. Damian Koba- kl. III f
 9. Emil Feliński- kl. III f
 10. Oliwier Czerwiakowski- kl. I d

Za osiągnięcia sportowe:

 1. Jakub Wilczewski- kl. I b

Stypendyści Marszałka Województwa Pomorskiego 2021

Z wielką przyjemnością informujemy, że 19 uczniów z naszej szkoły znalazło się na liście Stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego na rok szkolny 2021/2022, przyznawanych zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów i nagród Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”.

Oto nasi stypendyści:

 1. Wiktoria Kryszałowicz- kl. III A
 2. Kinga Marszałek- kl. III C
 3. Katarzyna Trzaszczka- kl. III A
 4. Paweł Gorzeń- kl. III B
 5. Tymoteusz Płatkowski- kl. III A
 6. Michał Hetmański- kl. IV A
 7. Iga Nowakowska – kl. III C
 8. Gracjan Sędkowski- kl. III C
 9. Oleh Tabunov- kl. III A
 10. Kinga Ostrowska- kl. II A
 11. Nikita Kitaiev- kl. III B
 12. Konrad Wołczek- kl. II A
 13. Monika Trzaszczka- kl. IV A
 14. Agata Krzeszewska- kl. II A
 15. Magdalena Anikiej- kl. IV A
 16. Aleksandra Szeląg- kl. IV A
 17. Ewelina Karlińska- kl. II A
 18. Alicja Derlińska- kl. II A
 19. Sandra Stępień- kl. IV A

Wielkie Gratulacje :)

Marszałek Województwa Pomorskiego wręcza nagrody najlepszym.

Nasza Stypendystka :)

stypendium65745

 

Z wielką przyjemnością pragnę poinformować, że uczennica kl. III C Kinga Marszałek otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2020/21.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów:)

Informacje dotyczące stypendium szkolnego w roku szkolnym 2021/2022

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający w Słupsku i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Aby uzyskać stypendium należy wypełnić wniosek, dołączyć do niego dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskanych w sierpniu i złożyć do pedagoga szkolnego (gabinet 6) w terminie do 15 września.
Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto (za sierpień 2021r.)
Wnioski można pobrać u pedagoga szkolnego w gabinecie 6 .
Do wniosku, w zależności od źródeł uzyskiwanych przychodów, należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia o wysokości dochodu (netto) za miesiąc sierpień:

 1. Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę,
 2. Renta lub emerytura (decyzja lub ostatni odcinek),
 3. Dowód otrzymania alimentów (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPR-u – fundusz alimentacyjny),
 4. Zaświadczenie właściwego urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 5. Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej,
 6. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku). Osoba bezrobotna, która nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy dostarcza z PUP zaświadczenie, że nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy,
 7. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu (osoby niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy),
 8. Zaświadczenie z ZUS o otrzymywanym zasiłku przedemerytalnym lub świadczeniu przedemerytalnym,
 9. Zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny).
  Do dochodu nie wliczane są zasiłki celowe (jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne, obiady) oraz świadczenie wychowawcze 500+ wypłacane przez MOPR.
  Osoba, która nie pobiera zasiłków, dostarcza z MOPR-u zaświadczenie, że nie pobiera takich zasiłków,
 10. Zaświadczenie o otrzymywaniu dodatku mieszkaniowego,
 11. Zaświadczenie o uzyskiwanych innych dochodach np. zasiłek chorobowy, macierzyński, wychowawczy, otrzymane darowizny, itp.
  Stypendium szkolne jest przyznane tylko i wyłącznie na cele edukacyjne.
  Zakupy mogą być dokonywane w dwóch terminach: do 15 grudnia za I semestr i od 2 stycznia do 10 czerwca za II semestr.

Kontakt:
Marta Drzazga
pedagog szkolny

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH W NASZEJ SZKOLE

 

stpendium1 stypendium 2

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Dyrekcja i Grono Nauczycielskie serdecznie gratulują uczennicy kl. III A, Monice Trzaszczce, która otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok 2020/ 2021.

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego

W tym roku szkolnym Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymali:

 1. Michał Hetmański - 3A
 2. Magdalena Anikiej - 3A
 3. Kinga Marszałek - 2C
 4. Gracjan Sędkowski - 2C
 5. Iga Nowakowska - 2c

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne serdecznie gratulują stypendystom. Cieszymy się z Waszych sukcesów.