ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Dla młodzieży

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

REKRUTACJA DO ZAKŁADKIWAŻNY LINK DO WIADOMOŚCI https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol
Ogłoszono terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Materiały
Terminy rekrutacji do szkół na rok szkolny 2021/2022
Terminy_rekrutacji_do_szkół_na_rok_szkolny_2021-2022.pdf

Podstawa prawna
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000139401.pdf

REKRUTACJA TRWA- NIE ZWLEKAJ... ZAPRASZAMY!

REKRUTACJA IIIJeżeli chcesz się zalogować jako kandydat na ucznia naszej szkoły młodzieżowej, wykonaj kolejne kroki:

 • kliknij w link https://liblink.pl/8K9N7h5sAj
 • wybierz zakładkę NOWY WNIOSEK ( po lewej stronie),
 • wypełnij NOWY WNIOSEK( prawa strona) podając swoje dane personalne,
 • dokonaj wyboru szkoły/ klasy/ kierunku.

POWODZENIA
CZEKAMY NA CIEBIE!

 

 

 REKRUTACJA 2020/2021

Regulamin rekrutacji do klas pierwszychpdf

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2020pdf

Uwaga, ważne dla 8-klasistów. Sprawdź, kiedy i jak musisz złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy złożyć w terminie od 15 czerwca do 10 lipca. Wyniki egzaminów ósmoklasistów znane będą do końca lipca. Do 4 sierpnia będzie czas na uzupełnienie wniosku o wyniki egzaminu. Lista zakwalifikowanych kandydatów do szkół pojawi się 12 sierpnia. W Słupsku powstała specjalna strona internetowa, poprzez którą odbędzie się nabór.
Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

 • od 15 czerwca do 10 lipca – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
 • od 31 lipca – do 4 sierpnia – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Terminy uzupełnienia wniosków
Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca . – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 sierpnia 2020 r.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

ÓSMOKLASISTA; NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA KANDYDATÓW:

Jakie progi punktowe są w ZSB I KU ?
Nie ma progów punktowych.

Z jakich przedmiotów są rozszerzenia na maturze?
Z matematyki

Jakie przedmioty są punktowane przy naborze?
Na kierunkach budowlanych: j. polski, matematyka, język obcy, fizyka
W szkole zawodowej i technik fryzjer: polski, matematyka, język obcy, plastyka

Kwalifikacje na poszczególnych kierunkach:
Technik budownictwa:
BD.29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
BD.30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej:
BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
BD.18 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik usług fryzjerskich:
AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
AU.26 Projektowanie fryzur

Murarz-tynkarz
BD.14 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych