ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
W SŁUPSKU

Od szkolenia do zatrudnienia – EFS

eu

Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku realizuje
projekt pn. „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” II edycja
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku 18-24 lata bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu(tzw. Młodzież NEET)

Okres realizacji projektu: 01.05.2019 - 31.10.2019
Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo, pozostających bez zatrudnienia, nie uczących się i nie szkolących w wieku 18-24 lata (tzw. młodzież NEET), o niskich kwalifikacjach, nie posiadających kwalifikacji zawodowych lub posiadających kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy, zamieszkujących teren województwa pomorskiego. Wsparcie w ramach projektu adresowane jest przede wszystkim do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, w szczególności do osób wywodzących się z rodzin niepełnych, bezrobotnych, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami społecznymi.

Działania przewidziane do realizacji w projekcie:

 • wsparcie opiekuńczo – wychowawcze,
 • indywidualne doradztwo zawodowe – 4 godziny/osobę,
 • grupowe doradztwo zawodowe – 40 godzin/grupę,
 • kursy zawodowe z możliwością uwzględnienia modułu ogólnorozwojowego,
 • pośrednictwo pracy – 4 godziny/osobę,
 • kreowanie wizerunku profesjonalnego pracownika,
 • 3 miesięczny staż zawodowy u pracodawców,
 • refundacja dodatku do wynagrodzenia opiekunów staży zawodowych z ramienia pracodawców,
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • wyżywienie uczestników w trakcie zajęć,
 • dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia i staże,
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną,
 • ubezpieczenie NNW.

Proponowane kursy zawodowe:

 • Spawacz metodą TIG 141
 • Magazynier z obsługą wózka widłowego
 • Kosmetyczka, wizaż, stylizacja paznokci